Investeringer

Danmarks Grundforskningsfond (DG) blev etableret i 1991 med en startkapital på 2 mia. kr. Siden har fonden fået et kapitalindskud på 3 mia. kr. i 2009 og yderligere et kapitalindskud fra Staten på 3 mia. kr. i 2015. I 2019 modtog fonden desuden 177,4 mio. kr. med henblik på at etablere få særlige og fremragende forskningscentre, de såkaldte Pionercentre i samarbejde med private fonde

Både kapitalen og afkastet skal anvendes til finansiering af enestående forskning på internationalt niveau. Med den nuværende kapital forventes fonden at kunne have aktiviteter frem til udgangen af 2036. Da Center of Excellence virkemidlet løber op ti år (6 år + 4 år), vil der være disponeret over hovedparten af kapitalen i 2026, altså ti år inden fondens forventede udløb i 2036.

Formuen

Formuen er investeret på tværs af forskellige aktivklasser og lande. Ved placering af formuen tilstræbes en betryggende sikkerhed, opretholdelse af kapitalens realværdi samt den højest mulige forrentning. Den nuværende strategiske allokering udgør 62,5% obligationer og 37,5% globale aktier.

Fondens strategiske aktivsammensætning:

Fonden er underlagt en række placeringsregler herunder et krav om at anvende eksterne kapitalforvaltere, som det fremgår af Bekendtgørelse nr. 325 af 29. marts 2016 om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler. Fonden udvælger porteføljeforvalterne gennem EU-udbud.

Billedet viser et lagkagediagram over fondens strategiske aktivsammensætning.
Lagkagediagram over fondens strategiske aktivsammensætning. ©DG

Historisk afkast

Billedet viser en grafisk illustration over fondens afkast siden 1998 sammenlignet med udviklingen i benchmark og inflationen. ©DG
Grafisk illustration over fondens afkast siden 1998 sammenlignet med udviklingen i benchmark og inflationen. ©DG

Risikostyring

Fondens risikostyring bygger på en kombination af en beregning af porteføljens risiko på baggrund af Monte Carlo simulationer (Conditional Value at Risk – CVaR) samt porteføljens afkast ved historiske scenarier, der har udspillet sig i virkeligheden. Porteføljens risiko sættes i forhold til fondens kapital.

Politik for ansvarlige investeringer

Danmarks Grundforskningsfonds politik for ansvarlige investeringer og målet om at agere som en ansvarlig investor er en integreret del af fondens overordnede investeringsprincipper og -strategi. DG agerer som en ansvarlig investor ved at investere i virksomheder, som lever op til internationalt accepterede principper og normer vedrørende miljømæssige forhold, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG), samt ved ikke at investere i virksomheder, der er involveret i produktionen af kontroversielle våben. Når der investeres i statsobligationer, investerer fonden kun i statsobligationer udstedt af lande, som handler i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper. Dette skal forstås som lande, der respekterer menneskerettigheder og god regeringsførelse, samt at selve landet eller ledende personer i landet ikke er underlagt økonomiske sanktioner fra FN eller EU. Det følgende er relevant for fondens investeringer i aktier og erhvervsobligationer:

Retningslinjer

Politikken for ansvarlige investeringer er baseret på anerkendte principper, retningslinjer, konventioner og internationale ESG-standarder. Ved investeringer i aktier og kreditobligationer skal porteføljeforvalterne:

  • stræbe efter at leve op til FN’s Global Compact-principper og/eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder.
  • ikke investere i virksomheder, der krænker bredt accepterede internationale våbenrelaterede konventioner.
  • ikke investere i producenter af atomvåben, hvis de agerer i strid med traktaten om ikke-spredning af kernevåben.
  • ILO-konventionerne om arbejdstagerrettigheder.
  • Udelukkelse af virksomheder med høj udvinding af termisk kul.

De enkelte porteføljeforvaltere kan have yderligere kriterier, som benyttes, når de investerer.

Implementering

Ifølge lovgrundlaget skal DG gøre brug af eksterne porteføljeforvaltere til alle investeringer. De eksterne porteføljeforvaltere er desuden ansvarlige for implementeringen af ​​den ansvarlige investeringspolitik. Af omkostningsmæssige grunde kan fonden investere gennem investeringsforeninger. Det er ikke muligt som en minoritetsinvestor (som DG) at fastlægge investeringsforeningens politik for ansvarlige investeringer. Konsekvensen er, at hver portefølje eller hvert mandat ikke har præcist den samme politik for ansvarlige investeringer. Når fonden vælger en investeringsforening, er porteføljeforvalterens eller investeringsforeningens politik for ansvarlige investeringer et vigtigt udvælgelseskriterium og indgår i den samlede vurdering af forvalteren af ​​investeringsforeningen. Det er et krav, at investeringsforeningens porteføljeforvalter af aktier og kreditobligationer som minimum lever op til DGs politik for ansvarlige investeringer. DGs porteføljeforvaltere af aktier og kreditobligationer screener porteføljerne regelmæssigt for at identificere virksomheder, som krænker ovennævnte principper og konventioner. På dette grundlag og efter en dialog med de relevante virksomheder beslutter porteføljeforvalteren, hvilke virksomheder der skal udelukkes på baggrund af dialogen samt foreningens politik for ansvarlige investeringer. Derfor kan udelukkelseslisterne variere fra portefølje til portefølje.

Aktivt ejerskab

Udførelse af aktivt ejerskab er en del af at være en ansvarlig investor. Derfor er fondens eksterne porteføljeforvaltere ansvarlige for at:

  • have en dialog med de virksomheder, der ikke lever op til ESG-politikken.
  • anvende stemmerettigheder i vigtige spørgsmål.

Fondens porteføljeforvaltere har løbende en dialog med de virksomheder, der er investeret i. Her stilles der krav til virksomheden, hvis virksomheden ikke handler i overensstemmelse med politikken for ansvarlige investeringer. Målet er at få virksomheden til at agere i overensstemmelse med politikken. Det aktive ejerskab baserer sig på den enkelte porteføljeforvalteres politik på området.

Det er DGs mål at udnytte så mange af stemmerne på generalforsamlingerne som muligt. Porteføljeforvalterne overvåger løbende punkterne på generalforsamlingerne og udnytter stemmeretten på de fleste af punkterne.

Investeringskomite

I 2018 besluttede bestyrelsen at oprette en investeringskomite. Komiteens opgave er at give bestyrelsen anbefalinger om investeringsstrategien, risikostyringen, porteføljeforvalterne, den ansvarlig investeringspolitik og den langsigtede prognose for fondens forventede udbetalinger.

Medlemmerne af investeringskomiteen er:

  • Investeringsdirektør Per Skovsted (formand)
  • Professor Peter Løchte Jørgensen

Per Skovsted (født 1958) er uddannet cand. merc. fra CBS. Per er medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest, Stryhns Familieselskab A/S, True Content Entertainment A/S, VKR Holding A/S, Wide Invest ApS og Spinnewco ApS.

Per Skovsted blev medlem af investeringskomiteen 1. juli 2020 og er formand for investeringskomiteen.

Peter Løchte Jørgensen (født i 1967) er cand.scient.oecon, ph.d. Han er professor i finansiering ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Peter Løchte Jørgensen er desuden formand for bestyrelsen i AUFF Invest P/S, Auriga Industries A/S og Parkkollegierne A/S samt medlem af bestyrelsen i AUFF Holding P/S, AUFF Komplementar ApS. P+, Pensionskassen for Akademikere, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S, Asset Advisor FAIF A/S, Investeringsforeningen Selected Investments, Konsul Tømmerhandler af Horsens, Harald Blegvad Jørgensens familielegat. Han er desuden formand for Carlsbergfondets investeringskomité.

Peter Løchte Jørgensen har været medlem af Danmarks Grundforskningsfonds investeringskomite siden komiteen blev oprettet i april 2018 og er i 2020 genudpeget for perioden frem til december 2022.

Tine Choi Danielsen (født 1973) er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet. Hun er Senior Director & Head of Multi Asset i PFA Pension, hvor hun har været ansat siden 2019. Inden Tine kom til PFA, har hun arbejdet for flere større nordiske banker, senest som Chefstrateg i Danske Bank Wealth Management.