Centers of Excellence

Her finder du information om ansøgningskriterier, bedømmelsesproces og guide til Centers of Excellence- ansøgning

12. ansøgningsrunde til nye Centers of Excellence – ansøgningsrunden er lukket

Danmarks Grundforskningsfond inviterer forskere fra alle fagområder til at indsende interessetilkendegivelser til nye Centers of Excellence. De nye centre forventes at åbne i starten af 2025.

Opfølgningsmøder

 • Ansøgningsfasen er to-faset og består af 1) interessetilkendegivelser, der alene behandles af bestyrelsen og 2) fulde ansøgninger, der sendes til ekstern bedømmelse (peer review) hos en række udenlandske eksperter.

  Ansøger har mulighed for at kommentere på sammensætningen af de eksterne bedømmere, ansøgningen tænkes sendt til. Ansøger gives ligeledes mulighed for at kommentere på de modtagne bedømmelser forud for bestyrelsens afgørelse. Der afholdes et interview med den foreslåede centerleder forud for, at bestyrelsen træffer sin endelige afgørelse.

  Proces

  Timeline for the application process.Succesrate

  Den overordnede succesrate fra interessetilkendegivelse til centerstart har ved de foregående uddelingsrunder udgjort 6,8 procent. Ca. 14 procent af ansøgerne bag interessetilkendegivelserne er blevet inviteret til at indsende fulde ansøgninger, og ca. 42 procent af de fulde ansøgninger har hidtil resulteret i oprettelse af nye centre.

   

   

 • Den forskningsmæssige kvalitet er det overordnede og helt afgørende kriterium ved vurdering af ansøgninger om nye Centers of Excellence. Ansøgninger skal præsentere ideer om ambitiøs og nyskabende forskning med potentiale til at kunne føre til egentlige banebrydende resultater.

  Fonden vil særligt lægge vægt på følgende dimensioner:

  • at forskningsideen er ambitiøs og nyskabende og har potentiale til at føre til egentlige banebrydende resultater
  • at centerlederen nyder international anerkendelse inden for sit felt, besidder de påkrævede lederevner samt har tid og kapacitet til at lede et Center of Excellence
  • at centret inkluderer den rette kreds af medansøgere med kompetencer på et højt videnskabeligt niveau, der vil gøre det muligt at etablere et kreativt og dynamisk internationalt forskningsmiljø, der også vil udgøre optimale rammer for forskeruddannelse og yngre forskere
  • at det foreslåede centers sigte, struktur og/eller størrelse muliggør forskning, der kun vanskeligt lader sig gennemføre inden for andre bevillingsmodeller

 • Grundighed og gennemsigtighed er nøgleord i ansøgnings-behandlingen. Fonden lægger stor vægt på at skabe en proces, som både ansøgere og forskningsverdenen kan have stærk tillid til.

  Fulde ansøgninger sendes til forskningsfaglig bedømmelse (peer review) hos 3 internationale eksperter inden for ansøgningens fagområde(r). Bedømmerne skal være egentlige ’peers’ og altså som minimum nyde samme internationale anseelse som ansøger.

  Hver bedømmer anmodes om at indsende en bedømmelsesrapport på 3-5 sider i overensstemmelse med et sæt ‘Guide for Reviewers’.

  Åben og gennemsigtig proces

  Fonden anvender en åben og gennemsigtig proces, hvor både ansøger og bedømmer er bekendt med hinandens identitet. Ansøger har lejlighed til at kommentere på den foreslåede liste af bedømmere forud for et panels sammensætning og før ansøgningerne udsendes og har ligeledes lejlighed til at kommentere bedømmelsesrapporterne forud for bestyrelsens endelige stillingtagen.

  Habilitetskrav

  For at sikre at bestyrelsens afgørelser ikke påvirkes af uvedkommende hensyn, eller kan være under mistanke herfor, må en bedømmer ikke vurderes inhabil eller have en interessekonflikt i forhold til den enkelte bedømmelse.

  Fonden tager udgangspunkt i de almindelige habilitetsregler jf. forvaltningsloven, der eksempelvis vedrører nære familieforhold/venskaber, tidligere eller nuværende samarbejdspartnere, fælles publicering eller lignende.

  Før ansøgningerne udsendes til bedømmelse, anmodes både ansøger og bedømmer om at forholde sig til, hvorvidt der kan være tale om interessekonflikter. Hvis dette er tilfældet, vil den pågældende bedømmer ikke blive anvendt.

  Læs mere i fondens Guidelines for Conflicts of Interest her.

  Sammensætning af bedømmelsespaneler

  Ansøgere må indsende forslag på tre eksperter, hvoraf en vil kunne indgå i det bedømmelsespanel, der vurderer ansøgningen. De øvrige to bedømmere vil blive valgt efter rådgivning fra eksterne kilder. Fonden vil også selv kunne bringe forslag til bedømmere i spil.

  Bedømmerne bliver hverken anmodet om at give karakterer eller rangordne ansøgninger. Som hovedregel er der intet overlap mellem bedømmere, der bruges i den samme ansøgningsrunde.

 • Forud for den endelige stillingtagen afvikler bestyrelsen et interview med den foreslåede centerleder, som anmodes om at præsentere den overordnede forskningsidé og udfolde den strategi, der er lagt for at realisere forskningsideen.

 • Bestyrelsens beslutningsgrundlag udgøres af:

  • den fulde ansøgning
  • tre bedømmelsesrapporter pr. ansøgning
  • ansøgers eventuelle kommentarer til bedømmelsesrapporterne
  • interview med den foreslåede centerleder

  De eksterne bedømmelsesrapporter er et godt input til bestyrelsens drøftelse, men det er bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

  Hver enkelt ansøgning behandles af hele bestyrelsen, der i hvert tilfælde tager stilling til, hvorvidt en ansøgning kan opnå en centerbevilling eller ej, og med hvilken begrundelse en ansøgning skal have et eventuelt afslag.

 • Når bestyrelsen har truffet afgørelse om hvilke ansøgninger, der kan imødekommes, indledes kontraktforhandlinger med værtsinstitutionen. Først når kontrakten er underskrevet, kan bevillingen realiseres.

  Der afholdes en officiel centerindvielse, når kontrakten er på plads, og centret så småt er i gang.

 • Opfølgningsmøder

  Danmarks Grundforskningsfond ønsker at have en løbende dialog med sine bevillingshavere. Derfor besøger medlemmer af fondens bestyrelse og sekretariat alle centre årligt til et opfølgningsmøde.

  Midtvejsevaluering

  Det er fondens standardprocedure at gennemføre en midtvejsevaluering efter ca. 5 år af bevillingens løbetid.

  Midtvejsevalueringen indledes med, at centrene anmodes om at indsende en selvevaluering af centrets første 5 år og en ansøgning om en 2. bevillingsperiode.

  Centret evalueres herefter af tre internationale eksperter inden for centrets fagområde. Panelet sammensættes ved midtvejsevalueringen både ud fra deres ekspertise og deres erfaring inden for forskningsledelse og organisation.

  Bedømmere ved fondens midtvejsevaluering tilsendes centrenes selvevalueringsrapport, 1. bevillingsperiodes forskningsplan og ansøgning om 2. bevillingsperiode samt et udvalg af centrets publikationer. Bedømmerne udarbejder hver især en evalueringsrapport baseret på det tilsendte materiale.

  Materialet, der produceres ifm. midtvejsevalueringen, skal tilvejebringe et overblik over centrets forskningsresultater og ambitioner for en fremtidig anden bevillingsperiode samt en uvildig ekstern vurdering heraf. Midtvejsevalueringen danner basis for bestyrelsens beslutning om centrets fremtid og en evt. anden bevillingsperiode.

  Slutevaluering

  Inden anden bevilling for et Center of Excellence udløber, udfører fonden en slutevaluering. Centre, der skal slutevalueres, har modtaget støtte i op til 10 år fordelt på to bevillingsperioder.

  Publikationer to år efter centeret slutter

  To år efter afslutning af bevillingsperioden, indsender centeret en liste over de publikationer, som er publiceret på grundlag af aktiviteterne i centret, i den toårige periode efter bevillingen sluttede.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev