Hvad er et Center of Excellence

Fondens primære virkemiddel er Centers of Excellence (CoE), der etableres i op til 10 år fordelt på to bevillingsperioder af henholdsvis seks og fire år. Alene de bedste forskere med de bedste og mest ambitiøse ideer kan opnå en centerbevilling.

Sådan ansøger du 

Se oversigt over aktive Centers of Excellence

En centerbevilling er stor og fleksibel, og centrene udgør en unik ramme for fremragende forskning. Der kan etableres centre inden for og på tværs af alle forskningsområder.

Der er ikke nogen fast opskrift for etablering af et CoE. Centrene kan variere i størrelse og organiseringsform afhængig af fagområde og problemfelt mv. Et Center of Excellence kan bestå af en eller flere forskningsgrupper, der ambitiøst og visionært arbejder sammen om løsning af et komplekst forskningsspørgsmål.

Nogle centre har mere end 60 medlemmer, mens andre har 15 eller færre. Det afgørende er, at centret deler en overordnet idé eller vision og har en veldefineret og relevant struktur og sammensætning, hvor helheden udgør mere, end summen af de enkelte elementer ellers ville gøre, og hvor nødvendige og komplementære kompetencer bringes i spil.

Ambitiøs, fornyende og potentielt banebrydende forskning

Centre kan oprettes inden for og på tværs af alle forskningsområder. For at opnå støtte fra fonden skal man præsentere forskning der:

  • har høj videnskabelig kvalitet
  • har et højt fagligt ambitionsniveau
  • er original og egentlig fornyende
  • kan have en anvendelsesdimension (det er ikke noget krav)
  • kan være ren erkendelsesforskning
  • er potentielt banebrydende

Ud fra en antagelse om, at det kan føre til nye og banebrydende resultater, hvis man lader de bedste forskere fordybe sig i de spørgsmål, de er mest optagede eller udfordrede af, vil fonden gerne se ansøgninger om støtte til ansøgers ”drømmeprojekt”.

Fremragende frontforskning

Som det fremgår af navnet, yder Danmarks Grundforskningsfond støtte til grundforskning. Men efterhånden er grænserne – i hvert fald inden for nogle fagområder – mellem grundforskning og anvendt forskning så udviskede, at det ikke altid giver mening at fastholde distinktionen. I stedet kan termen frontforskning anvendes som betegnelse for den type forskning, som er banebrydende og ofte bevæger sig i grænselandet mellem forskellige forskningsdiscipliner og fagområder.

Fælles fysisk forankring

Centrene placeres ved forskningsinstitutioner (oftest ved et universitet). Selv om et center kan have ’ben’ ved flere institutioner, ser fonden gerne, at den overvejende del af centeret deler en fælles fysisk forankring, der muliggør daglig og umiddelbar interaktion og samarbejde.

Centerledere skal både være fremragende forskere og visionære ledere

Et Center of Excellence ledes af en centerleder, der ikke alene skal være en fremragende forsker, men også en visionær leder, der formår at skabe rammerne for et kreativt og dynamisk forskningsmiljø. Der lægges stor vægt på den foreslåede centerleders kvalifikationer i forbindelse med vurderingen af ansøgninger om nye centre.

God ledelse er en forudsætning for at opnå gode resultater i et Center of Excellence, men ledelse af et center er også en udfordring for de fleste forskere. Siden 2007 har fonden afviklet kurser i forskningsledelse særlig rettet mod ledere af fondens centre.

Læs tre tidligere centerlederes bud på god forskningsledelse her.

Rugekasse for fremtidens top-forskere

Centrene er dynamiske, kreative og internationalt orienterede forskningsmiljøer og udgør dermed optimale rammer for uddannelse af fremtidens førsteklasses forskere. Fonden lægger stor vægt på forskeruddannelse og inddragelse af ‘vækstlaget’. I det hele taget ser fonden gerne, at der er en stærk afsmitning fra centrene og ind i uddannelsesmiljøerne.

International profil

Centrene leverer forskning i verdensklasse og er naturlige samarbejdspartnere for forskere i udlandet, ligesom de også i vidt omfang formår at tiltrække topforskere og talenter fra udlandet til Danmark. Således ledes en række af centrene af udlændinge og i gennemsnit for samtlige centre er 60 procent af alle postdocs rekrutteret fra udlandet, mens knap 40 procent af de ph.d.-studerende også er det.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev