Bedømmelse og udvælgelse

Bedømmelse og udvælgelse – Centers of Excellence

Ansøgningsfasen er to-faset og består af 1) interessetilkendegivelser, der alene behandles af bestyrelsen og 2) fulde ansøgninger, der sendes til ekstern bedømmelse (peer review) hos en række udenlandske eksperter.

Ansøger har mulighed for at kommentere på sammensætningen af de eksterne bedømmere, ansøgningen tænkes sendt til. Ansøger gives ligeledes mulighed for at kommentere på de modtagne bedømmelser forud for bestyrelsens afgørelse. Der afholdes et interview med den foreslåede centerleder forud for, at bestyrelsen træffer sin endelige afgørelse.

Udvælgelse- og bedømmelsesproces:

Timeline for the application process.

Spørgsmål om ansøgningsprocessen kan rettes til:
Chefkonsulent Johanne Juhl, e-mail: jj@dg.dk, tlf.: +45 3318 1951

Succesrate

Den overordnede succesrate fra interessetilkendegivelse til centerstart har ved de foregående uddelingsrunder udgjort 6,8 procent. Ca. 14 procent af ansøgerne bag interessetilkendegivelserne er blevet inviteret til at indsende fulde ansøgninger, og ca. 42 procent af de fulde ansøgninger har hidtil resulteret i oprettelse af nye centre.

Vurderingskriterier

Den forskningsmæssige kvalitet er det overordnede og helt afgørende kriterium ved vurdering af ansøgninger om nye Centers of Excellence. Ansøgninger skal præsentere ideer om ambitiøs og nyskabende forskning med potentiale til at kunne føre til egentlige banebrydende resultater.

Fonden vil særligt lægge vægt på følgende dimensioner:

  • at forskningsideen er ambitiøs og nyskabende og har potentiale til at føre til egentlige banebrydende resultater
  • at centerlederen nyder international anerkendelse inden for sit felt, besidder de påkrævet lederevner samt har tid og kapacitet til at lede et Center of Excellence
  • at centret inkluderer den rette kreds af medansøgere med kompetencer på et højt videnskabeligt niveau, der vil gøre det muligt at etablere et kreativt og dynamisk internationalt forskningsmiljø, der også vil udgøre optimale rammer for forskeruddannelse og yngre forskere
  • at det foreslåede centers sigte, struktur og/eller størrelse muliggør forskning, der kun vanskeligt lader sig gennemføre inden for andre bevillingsmodeller.

Peer Review

Grundighed og gennemsigtighed er nøgleord i ansøgnings-behandlingen. Fonden lægger stor vægt på at skabe en proces, som både ansøgere og forskningsverdenen kan have stærk tillid til.

Fulde ansøgninger sendes til forskningsfaglig bedømmelse (peer review) hos 3 internationale eksperter inden for ansøgningens fagområde(r). Bedømmerne skal være egentlige ’peers’ og altså som minimum nyde samme internationale anseelse som ansøger.

Hver bedømmer anmodes om at indsende en bedømmelsesrapport på 3-5 sider i overensstemmelse med et sæt ‘Guide for Reviewers’.

Åben og gennemsigtig proces

Fonden anvender en åben og gennemsigtig proces, hvor både ansøger og bedømmer er bekendt med hinandens identitet. Ansøger har lejlighed til at kommentere på den foreslåede liste af bedømmere forud for et panels sammensætning, og før ansøgningerne udsendes, og har ligeledes lejlighed til at kommentere bedømmelsesrapporterne forud for bestyrelsens endelige stillingtagen.

Habilitetskrav

For at sikre at bestyrelsens afgørelser ikke påvirkes af uvedkommende hensyn, eller kan være under mistanke herfor, må en bedømmer ikke vurderes inhabil eller have en interessekonflikt i forhold til den enkelte bedømmelse.

Fonden tager udgangspunkt i de almindelige habilitetsregler jf. forvaltningsloven, der eksempelvis vedrører nære familieforhold/venskaber, tidligere eller nuværende samarbejdspartnere, fælles publicering eller lignende.

Før ansøgningerne udsendes til bedømmelse, anmodes både ansøger og bedømmer om at forholde sig til, hvorvidt der kan være tale om interessekonflikter. Hvis dette er tilfældet, vil den pågældende bedømmer ikke blive anvendt.

Læs mere i fondens Guidelines for Conflicts of Interest her.

Sammensætning af bedømmelsespaneler

Ansøgere må indsende forslag på tre eksperter, hvoraf en vil kunne indgå i det bedømmelsespanel, der vurderer ansøgningen. De øvrige to bedømmere vil blive valgt efter rådgivning fra eksterne kilder. Fonden vil også selv kunne bringe forslag til bedømmere i spil.

Bedømmerne bliver hverken anmodet om at give karakterer eller rangordne ansøgninger. Som hovedregel er der intet overlap mellem bedømmere, der bruges i den samme ansøgningsrunde.

Interview

Forud for den endelige stillingtagen afvikler bestyrelsen et interview med den foreslåede centerleder, som anmodes om at præsentere den overordnede forskningsidé og udfolde den strategi, der er lagt for at realisere forskningsideen.

Afgørelse

Bestyrelsens beslutningsgrundlag udgøres af:

  • den fulde ansøgning
  • tre bedømmelsesrapporter pr. ansøgning
  • ansøgers eventuelle kommentarer til bedømmelsesrapporterne
  • interview med den foreslåede centerleder

De eksterne bedømmelsesrapporter er et godt input til bestyrelsens drøftelse, men det er bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

Hver enkelt ansøgning behandles af hele bestyrelsen, der i hvert tilfælde tager stilling til, hvorvidt en ansøgning kan opnå en centerbevilling eller ej, og med hvilken begrundelse en ansøgning skal have et eventuelt afslag.

Etablering af nye centre

Når bestyrelsen har truffet afgørelse om hvilke ansøgninger, der kan imødekommes, indledes kontraktforhandlinger med værtsinstitutionen. Først når kontrakten er underskrevet, kan bevillingen realiseres.

Der afholdes en officiel centerindvielse, når kontrakten er på plads, og centret så småt er i gang.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev