Landskab

Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures

Centerleder:

Klaus Butterbach-Bahl

Periode:

2022 - 2035

Bevilling:

240 mio. DKK

Målet for Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT) er at mindske drivhusgasemissioner, genoprette økosystemernes sundhed og samtidig øge landbrugets produktivitet. Centret har særligt fokus på forståelse og kortlægning af kulstof- og kvælstofbalancer i landbrugslandskaber og de tilhørende udledninger af lattergas og udvaskning af kvælstof, de to vigtigste miljøpåvirkninger forbundet med landbrugets kvælstofanvendelse.

Centret vil især nå sine mål ved at se på, hvordan ændringer i landbrugspraksis påvirker næringsstof- og drivhusgasstrømmene i landskabet. Med en kombination af lokale observationer, remote sensing og modelleringsværktøjer vil man identificere agroøkologiske tilgange til at mindske klimabelastningen, samt tilpasse fødevare- og landbrugssystemer til ændringerne i klimaet

Professor Klaus Butterbach-Bahl står i spidsen for det nye center, og han kommer fra en stilling som leder af afdelingen for terrestrisk biogeokemi ved Institut for Meteorologi, Atmosfærisk Miljøforskning ved Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland. Butterbach-Bahl er højt anerkendt for sin forskning i biogeokemi af både naturlige og forvaltede økosystemer, og han har været en førende drivkraft i udviklingen af en ​​forståelse af kvælstofkredsløbsprocesser, i forståelsen af lattergasemissioner fra jord til atmosfære, og hvordan man kan måle og modellere miljømæssige kvælstoftab og deres påvirkning af økosystemer på forskellige rumlige og tidsmæssige skalaer.

Land-CRAFT etableres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet, og vil også inddrage forskere fra Karlsruhe Institute of Technologi i Tyskland og Colorado State University i USA.

Læs mere om Land-CRAFT

Tilmeld dig vores nyhedsbrev