Fondens politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer

Danmarks Grundforskningsfonds (DG) politik for ansvarlige investeringer og målet om at agere som en ansvarlig investor er en integreret del af fondens overordnede investeringsprincipper og -strategi.

DG agerer som en ansvarlig investor ved at investere i virksomheder, som lever op til internationalt accepterede principper og normer vedrørende miljømæssige forhold, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG), samt ved ikke at investere i virksomheder, der er involveret i produktionen af kontroversielle våben.

Når der investeres i statsobligationer, investerer fonden kun i statsobligationer udstedt af lande, som handler i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper. Dette skal forstås som lande, der respekterer menneskerettigheder og god regeringsførelse, samt at selve landet eller ledende personer i landet ikke er underlagt økonomiske sanktioner fra FN eller EU.

Det følgende er relevant for fondens investeringer i aktier og erhvervsobligationer:

Retningslinjer

Politikken for ansvarlige investeringer er baseret på anerkendte principper, retningslinjer, konventioner og internationale ESG-standarder.

Ved investeringer i aktier og kreditobligationer skal porteføljeforvalterne:

  • stræbe efter at leve op til FN’s Global Compact-principper og / eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder.
  • ikke investere i virksomheder, der krænker bredt accepterede internationale våbenrelaterede konventioner.
  • ikke investere i producenter af atomvåben, hvis de agerer i strid med traktaten om ikke-spredning af kernevåben.

Derudover lever de fleste af fondens porteføljeforvaltere indenfor aktier og erhvervsobligationer op til følgende:

  • ILO-konventionerne om arbejdstagerrettigheder.
  • Udelukkelse af virksomheder med høj udvinding af termisk kul.

De enkelte porteføljeforvaltere kan have yderligere kriterier, som benyttes, når de investerer.

Implementering

Ifølge lovgrundlaget skal DG gøre brug af eksterne porteføljeforvaltere til alle investeringer. De eksterne porteføljeforvaltere er desuden ansvarlige for implementeringen af ​​den ansvarlige investeringspolitik.

Af omkostningsmæssige grunde investerer fonden ofte i investeringsforeninger. Det er ikke muligt som en minoritetsinvestor (som DG) at fastlægge investeringsforeningens politik for ansvarlige investeringer. Konsekvensen er, at hver portefølje eller hvert mandat ikke har præcist den samme politik for ansvarlige investeringer.

Når fonden vælger en investeringsforening, er porteføljeforvalterens eller investeringsforeningens politik for ansvarlige investeringer et vigtigt udvælgelseskriterium og indgår i den samlede vurdering af forvalteren af ​​investeringsforeningen. Det er et krav, at investeringsforeningens porteføljeforvalter af aktier og kreditobligationer som minimum lever op til DGs politik for ansvarlige investeringer.

DGs porteføljeforvaltere af aktier og kreditobligationer screener porteføljerne regelmæssigt for at identificere virksomheder, som krænker ovennævnte principper og konventioner.

På dette grundlag og efter en dialog med de relevante virksomheder beslutter porteføljeforvalteren, hvilke virksomheder der skal udelukkes på baggrund af dialogen samt foreningens politik for ansvarlige investeringer. Derfor kan udelukkelseslisterne variere fra portefølje til portefølje.

Aktivt ejerskab

Udførelse af aktivt ejerskab er en del af at være en ansvarlig investor. Derfor er fondens eksterne porteføljeforvaltere ansvarlige for at:

  • have en dialog med de virksomheder, der ikke lever op til ESG-politikken.
  • anvende stemmerettigheder i vigtige spørgsmål.

Fondens porteføljeforvaltere har løbende en dialog med de virksomheder, der er investeret i. Her stilles der krav til virksomheden, hvis virksomheden ikke handler i overensstemmelse med politikken for ansvarlige investeringer. Målet er at få virksomheden til at agere i overensstemmelse med politikken. Det aktive ejerskab baserer sig på den enkelte porteføljeforvalteres politik på området.

Det er DGs mål at udnytte så mange af stemmerne på generalforsamlingerne som muligt. Porteføljeforvalterne overvåger løbende punkterne på generalforsamlingerne og udnytter stemmeretten på de fleste af punkterne.