“The post-doc Challenge” blev debatteret ved Danmarks Grundforskningsfonds årsmøde

 

I Danmark er antallet af ph.d.’er fordoblet i perioden mellem 2006-2010, og som følge deraf er antallet af postdocs og adjunkter også næste fordoblet i perioden fra 2006 til 2013. Antallet af stillinger på lektor- og professorniveau er langt fra steget i samme grad som på ph.d- og postdocniveau, hverken nationalt eller globalt.
Chair-Liselotte-HøjgaardDet har skabt “The Post-doc Challenge,” og Danmarks Grundforskningsfond benyttede sit årlige møde med centerledere, Niels Bohr professorer, repræsentanter fra det politiske system og andre råd og fonde til at debattere problemstillingen og i fællesskab at pege på mulige løsninger.

Bestyrelsesformand for Danmarks Grundforskningsfond professor Liselotte Højgaard indledte mødet med at præsentere publikationen The Post-doc Challenge, som fonden havde forberedt forud for årsmødet på baggrund af møder og en online survey med postdocs ved fondens Centers of Excellence.

“Postdocs repræsenterer en massiv talentmasse, de producerer fremragende forskning, overfører ekspertise mellem laboratorier og øger internationaliseringen af dansk forskning. Deres opdagelser fører til forskningsgennembrud, der gavner os alle sammen og de fortjener værdige karriereforløb med systematisk vejledning og klar karriererådgivning”, udtalte bestyrelsesformanden.

Director-Søren-Peter-OlesenDirektør for Danmarks Grundforskningsfond professor Søren-Peter Olesen fremlage herefter resultaterne af fondens survey blandt 253 postdocs, som har været tilknyttet et Center of Excellence i perioden 2007-2014. Fonden har ved opfølgningsmøder erfaret, at et stort antal postdocs ønsker at fortsætte karrieren ved et universitet. Forskellige grunde blev nævnt som motiv for det valg; det kunne være universiteternes videnskabelige miljø og muligheden for at lave nysgerrighedsdreven forskning, men også at postdocs i mange tilfælde ikke tror, de har de rigtige kompetencer til at tage jobs i andre sektorer. Derfor var det interessant at surveyresultatet pegede på, at tilfredsheden med nuværende stilling faktisk er meget ens for de postdocs, der er fortsat på universiteter og de, som har taget jobs i andre sektorer.


Post-doc-Réka-ForraiPostdoc Réka Forrai fra Center for Middelalderlitteratur var næste taler i rækken og hendes oplæg var et fremragende eksempel på det enorme talent og engagement, der kendetegner gruppen af postdocs ved fondens Centers of Excellence. Med cyklen som gennemgående metafor fik Forrai illustreret postdocstillingen både faktuelt; postdocs er den mest mobile kohorte i hele det akademiske spekter, i et historisk lys; som sammenligning med ‘the wandering scolar – causing trouble, og humoristisk; at være postdoc er som at køre på cykel – en brændende cykel vel at mærke.

Center-leader-Bo-Brummerstedt-IversenI sit oplæg med titlen The Dilemmas when hiring postdocs understregede Centerleder Bo Brummerstedt Iversen postdoc’ernes udfordringer ved at fremhæve, at han ansætter langt flere ph.d.’er end postdocs i sit Center for Materialekrystallografi.

For Brummerstedt er postdocs særligt værdifulde i kraft af deres højt specialiserede tekniske kompetencer, deres høje videnskabelige output, deres internationale perspektiv og netværk. Men for Brummerstedt spiller ph.d.’erne en bredere rolle og derfor ansætter han flere ph.d.’er end postdocs.

På billedet ses han selv i baggrunden fra postdoc-årene i Amerika. For ham som for mange andre postdocs faldt postdoc-årene sammen med tiden for familieforøgelse.

Director-Hans-Müller-PedersenDirektør for Styrelsen for Forskning og Innovation Hans Müller Pedersen var inviteret til at tale om How Denmark uses its research talents og han anerkendte det betimelige i at tage problemstillingen op netop nu, hvor også styrelsen overvejer, om udfordringen med de mange postdocs og få faste stillinger på universiteterne måske er ved at blive et strukturelt problem, der kræver politisk handling. Den store gruppe af postdocs er ved at udvikle sig til et postdoc proletariat, og det politiske system står overfor en udfordring med at indsamle den nødvendige viden i forhold til at sikre de mange postdocs stabile og mere permanente relationer til jobmarkedet både på og udenfor universiteterne.

Associate-professor-Christian-Broberger

Lektor Christian Broberger fra det svenske Karolinska Institut stillede i sit oplæg How does the postdoc challenge change the global research system et vigtigt spørgsmål: Er postdoc perioden en tid, hvor man samler en publikationsliste, eller en tid hvor man udvikler forskningskompetencer? Udfordringen med de mange postdocs er for så vidt naturlig; stillingsstrukturen på universiteterne er sådan, at der er relativt få professorer, lidt flere lektorer og mange ph.d.’er og postdocs. Det ser Broberger mere som en mulighed end et problem, men udfordringen er at tiltrække de bedste og udvikle deres talent. Og det handler om mere end at sammensætte en solid publikationsliste.

Panel-annual-meeting-2015
Kønsbalancen i panelet var ikke perfekt. Imidlertid bidrog hvert panelmedlem konstruktivt og engageret til debatten.

Hvordan håndterer vi postdoc udfordringen fremadrettet?

Rektor Brian Bech Nielsen, CTO Jesper Nerlov fra Haldor Topsøe, Corporate Vice President, Søren Bregenholt fra Novo Nordisk og centerleder David Lando var inviteret til at se fremad og svare på spørgsmålet What can universities, businesses and center leaders do for postdocs?

Speakers

Rektor Brian Bech Nielsen beskrev universiteternes forpligtelse i én sætning: “Det er vores forpligtelse at sørge for at postdocs kommer videre på det rigtige tidspunkt og med de rigtige kompetencer”. Jobusikkerheden følger med stillingen som postdoc, men universiteterne har en forpligtelse til at begrænse unødvendig jobusikkerhed, var Bech Nielsens budskab. Han var endvidere enig i de forslag Danmarks Grundforskningsfond opstiller i publikationen The post-doc Challenge: Der er brug for en kulturændring, så postdocs sikres systematisk karriererådgivning og mentorordninger og så skal universiteterne arbejde tættere sammen med industrien om at tydeliggøre, hvordan postdocs kompetencer er værdifulde for andre sektorer end universitetet.

Med afsæt i netop det emne spurgte CTO Jesper Nerlov retorisk , hvorfor Haldor Topsoe ikke ansætter flere postdocs. Det er der en række grunde til. For det første er der ikke nok postdocs med de krævede tekniske kompetencer, og for det andet er ph.d.’er mere attraktive for Haldor Topsøe af to grunde; de har tættere bånd til industrien og HT ansætter ud fra kandidatens potentielle bidrag til virksomheden, ikke publikationslister.

Brummerstedt og Nerlov havde et fælles nøglebudskab; vi skal arbejde for at åbne skodderne mellem universiteterne og hele jobmarkedet på et tidligere stadie end vi gør i dag.

Novo Nordisk har egentlige programmer for måder at gøre det på; Novo Nordisk Star Programmet, Elite postdoc programmer, og Lifepharm ph.d. skolen på Københavns Universitet. I sit oplæg om hvordan Novo Nordisk fremmer innovation i virksomheden, understregede CTO Søren Bregenholt at fremragende akademiske miljøer er afgørende for Novo Nordisk, fordi langt de fleste medicamenter bliver opdaget i netop de miljøer. Af den grund er Novo Nordisk meget aktive i at skabe netværk mellem virksomheden og de akademiske miljøer og de bruger programmerne til at tiltrække de bedste ph.d.’er og postdocs til Novo Nordisks innovations økosystem.

David Lando’s vinkel på ‘The post-doc Challenge’ tilføjede et nyt perspektiv til temaet idet han fokuserede på de begrænsninger, der er i de danske ansættelsesprocedurer og lønstrukturer. For at få top-kandidater til dansk forskning, er det Landos erfaring, at man skal i et vist omfang bliver nødt til at bøje regler for at kunne konkurrere internationalt om de bedste postdocs inden for økonomi. Lando er centerleder ved Center for Finansielle Friktioner (FRIC).

Fonden takker alle deltagere for den gode og konstruktive debat ved mødet.Nyhedsbrev